Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Het ondemocratische cordon is het eigen volk monddood maken !

Het ondemocratische cordon is het eigen volk monddood maken !
Lokaal @ Vlaams Belang

Het Cordon Sanitair, uit angst voor de waarheid sluit de traditionele politiek een volkspartij uit. Een ideologie van rechtlijnigheid, rechtvaardigheid en eerlijke meningen, wordt genegeerd. Komt er nu eindelijk een einde aan deze waanzin, op alle bestuursniveaus ?
Waar staan het Vlaams Belang eigenlijk voor ?

Identiteit

1. Vlaamse onafhankelijkheid

De partij strijdt voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dit betekent dat het einddoel de ontbinding is van de Belgische staatsstructuur en de stichting van een onafhankelijke Vlaamse staat. Deze zal zijn soevereiniteit uitoefenen ten minste binnen de perken van de huidige Belgische taalgrens en zal, met een bijzonder taalstatuut, Brussel als hoofdstad hebben.

2. Nederlands en Nederland

De taal is een wezenskenmerk van de culturele identiteit en van het volk. De partij wil respect voor het Nederlands afdwingen. Zij doet dit waar nodig en waar mogelijk ook aan de taalgrens en in de internationale instellingen. De partij zal steeds de bijzondere politieke aandacht van Vlaanderen bevorderen voor een zo nauw mogelijke band met Nederland en Zuid-Vlaanderen.

3. Europa

De samenwerking van de Europese volkeren in een beschavings- en cultuurgemeenschap, vormt een historische kans voor vrede, stabiliteit en welvaart. De partij is evenwel erg terughoudend en kritisch ten opzichte van de Europese Unie met haar bureaucratie en haar bemoeizucht op domeinen waar de soevereiniteit van het volk zou moeten primeren. De partij is ook van mening dat het grondgebied van de Europese Unie de Europese grenzen niet mag overschrijden.

4. De multiculturele vergissing ongedaan maken

De zorg voor identiteit vereist een antwoord op immigratievraagstukken. De partij komt op voor het behoud van culturele eigenheid en voor de identiteit van het eigen volk en bijgevolg tegen de multiculturele denkbeelden.

In Vlaanderen moet aan vreemdelingen en inwijkelingen duidelijk gemaakt worden dat zij in de eerste plaats onze wetten moeten respecteren en vervolgens dat zij zich moeten aanpassen aan onze cultuur, onze normen en waarden, onze leefgewoonten en aan belangrijke traditionele principes van de beschaving, die zich op het Europees grondgebied heeft ontwikkeld, zoals ondermeer de scheiding van kerk en staat, de democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Voor vreemdelingen en inwijkelingen die dit afwijzen, negeren of bestrijden, moet een terugkeerpolitiek worden ontwikkeld. Wetgeving inzake politiek asiel, nationaliteit, veiligheid en uitwijzing, moet aan deze principes worden aangepast. Illegale en criminele vreemdelingen moeten daadwerkelijk worden gerepatrieerd. Stemrecht is vanzelfsprekend voorbehouden aan staatsburgers.